Overzicht
In het voorjaar van 2016 lanceerde het Stadsbestuur het participatietraject ‘Kom uit je Schelp’. Hier lees je over het traject dat gevolgd werd en de resultaten van de enquête en de stadslabs. Er werden verschillende acties op korte termijn uitgevoerd. De komende jaren focussen we op de langetermijnprojecten. Ten slotte geven we nog eens alle resultaten mee van de enquête.

 

Traject

In het voorjaar van 2016 lanceerde het Stadsbestuur het participatietraject ‘Kom uit je Schelp’. Er werd gestart met straatenquêtes die als doel hadden om te polsen wat er leeft bij de Oostendse bevolking. Ook tijdens de wijkraadronde van juni werden de wijkbewoners bevraagd. In totaal werkten ongeveer 1.000 Oostendenaars mee aan die eerste fase. Op basis van de resultaten werd beslist welke thema’s aan bod moesten komen in de enquête.

Ondertussen werd het online ideeënplatform idee.oostende.be gelanceerd. Ook daar kunnen Oostendenaars hun ideeën kwijt voor de toekomst van onze stad.

Acties korte termijn

In oktober 2016 kregen alle Oostendenaars en tweedeverblijvers een enquête in de bus. In totaal kregen we 12.306 ingevulde enquêtes terug. Op basis van de antwoorden op de enquête en alle opmerkingen en voorstellen die erbij geschreven werden, gingen we aan de slag. Per thema maakten we een beleidsvisie en een concreet voorstel van acties. De thema’s zijn divers: kinderopvang, nachtwinkels, fietsen, afvalbeleid, hondenpoep, parkeren en wijkpolitie. Die acties werden ondertussen grotendeels uitgevoerd. De focus lag op de korte termijn, nu en straks.

Parkeren
Op de parkings Mijnplein en Visserskaai, die mee door de Stad beheerd worden, is het eerste uur parkeren voortaan gratis. Voor die parkings én voor de Centrumparking (Europacentrum) geldt ook een voordelig avondtarief van maximaal 5 euro. Het Stadsbestuur onderhandelde met de NMBS een voordelig shoppingtarief op de nieuwe parking Station Aan Zee. Het betalend bovengronds parkeren op het openbaar domein wordt wel uitgebreid tot 20.00 uur en voortaan zijn er bovengronds geen vier, maar drie verschillende betaalzones. Ook voor de zorgverstrekkers is er verduidelijking gekomen. 

Kinderopvang
Het College besliste al in september 2015 om het aantal kinderopvangplaatsen te verhogen. Het Stadsbestuur plant nu om tegen eind 2018 via het project op het Mispelpein de doelstelling van 900 kinderopvangplaatsen te overschrijden, een aantal dat heel wat hoger ligt dan de norm. Door infrastructuur ter beschikking te stellen van samenwerkende onthaalouders, wil het Stadsbestuur ruimere openingstijden creëren. Een deel van het budget voor kinderopvang wordt bovendien gebruikt om private opvangplaatsen inkomensgebonden te maken en zo kinderopvang in Oostende betaalbaar te houden. 

Hondenpoep
In 2016 werden in totaal 33.302 hondendrollen opgeruimd op de Oostendse speelpleinen. Daarom zijn sinds 1 september 2017 honden niet meer op de speelpleinen toegelaten, enkel aan de korte leiband op de verharde paden errond. Verder wordt het toezicht verbeterd door o.a. het inzetten van mobiele camera’s op plaatsen waar veel overlast van hondenpoep is. Er wordt ook ingezet op sensibilisering via het uitdelen van hondenpoepzakhouders en mobiele sensibiliseringsborden. Bovendien komen er tegen de zomer van 2018 nog eens 150 hondenpoepbuizen bij, op locaties die voorgesteld werden door burgers zelf.

shutterstock_214352896

Fietsen
In mei 2017 werd de Fietsnota goedgekeurd door de Gemeenteraad. Die nota bevat diverse acties, zoals de realisatie van heel wat fietspaden en het plaatsen van 890 extra fietsenstallingen. Bovendien wordt er ingezet op het verhogen van de pakkans bij fietsdiefstallen. Er werden camera’s geplaatst aan de fietsenstallingen aan het Station en het Stedelijk Zwembad. Er worden acties georganiseerd om de mensen te informeren en sensibiliseren rond het correct sluiten en het markeren van hun fiets.

Afval
In de strijd tegen meeuwenoverlast besliste het Stadsbestuur om plastieken afvalbakken aan te bieden tegen de prijs van 5 euro per bak. Bij het aanbieden van een huisvuilzak in een niet-afgesloten plastieken afvalbak, kunnen de meeuwen niet in de zak pikken. Verder besliste het Stadsbestuur om in te zetten op ondergrondse afvalstraten voor het deponeren van restafval, PMD, glas en papier en karton. De ambitie is om tegen 2025 100 dergelijke afvalstraten te hebben in Oostende. Containerparken in Oostende blijven gratis en het centrale containerpark Zandvoorde werd heringericht en uitgebreid. Ook tijdens de zomer wordt extra aandacht besteed aan afvalophaling.

Wijkpolitie
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat slechts 29% van de Oostendenaars voldoende contact heeft met de wijkinspecteur. Het Stadsbestuur en de Lokale Politie zetten daarom een aantal gerichte acties op om van de wijkinspecteur een bekende Oostendenaar te maken. Het plan bevat communicatie-acties, zoals de introductiekaart en informeren via De Grote Klok, maar spitst zich vooral toe op dagelijkse aanwezigheid in de wijk, aanwezigheid in de Ontmoetingscentra, in de schoolomgeving en op buurtevenementen. De wijkpolitie is bovendien een belangrijke partner in het nieuwe project burenbemiddeling.   

Voetpaden
Oostende lanceert een nieuwe werkwijze voor de heraanleg van voetpaden. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende voerde een gedetailleerde monitoring uit van de voetpaden van alle wijken in Oostende. Op basis van de scores die toegekend werden, wordt gepland welke voetpaden prioritair vernieuwd zullen worden. In 2018 wordt bovendien 1,4 miljoen euro voorzien voor de vernieuwing van voetpaden.

Lange termijn 

Maar omdat we ook op lange termijn willen denken, gingen we aan de slag met de 228 ideeën van het ideeënplatform en de resultaten van de enquête. Tijdens de zomer van 2017 konden Oostendenaars op vier stadslabs mee bepalen welke projecten en ideeën ze belangrijk vonden voor Oostende. Projecten die focussen op de lange termijn, draagvlak hebben en vernieuwend zijn, hebben we verder uitgewerkt. Ze moesten ook planbaar, budgetteerbaar en concreet zijn. Het resultaat? De 16 projecten die je via deze link kan lezen.

Ten slotte geven we je hieronder nog eens een overzicht van alle resultaten, zowel algemeen als die specifiek voor de wijken.